Skatteakademien har sedan starten träffats sju-åtta gånger om året för att diskutera utvecklingen på skatteområdet (nya förslag, senaste forskningsrön, internationella lärdomar etc) med någon eller några aktuella och ämnessakkunniga inledare. Återkommande har vi t ex behandlat Finansdepartementets resp Skatteverkets agendor inom området.

En första mycket angelägen uppgift som Skatteakademien tog sig an var att försöka stimulera ny svensk skatteforskning och återväxten inom ”2000-talets skattekompetens”. Under våren 2006 träffade Gunnar Eliasson, Sven-Olof Lodin, P-O Edin och Erik Norrman därför Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och FAS i olika omgångar i syfte att uppmärksamma dessa forskningsfinansiärer på bristen på forskare inom framför allt det skatteekonomiska området.

Till följd av detta tog tog Riksbankens jubileumsfond tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) hösten 2007 initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet. Fem av ansökningar beviljades under våren 2008 anslag om sammanlagt 28 mkr för tre år.

En ny utlysning skedde 2010 och 2011 beviljades sju projekt sammanlagt 32 mkr.

Ämne

Juridik

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Juridik

Juridik

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Juridik

Data- och informations vetenskap

Ospecifierad ämne

Socialantropologi

Titel

Dividing the tax base in a globalized world

Economic incentives and the design of the welfare state

Ett beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter i en global ekonomi

Forskningsprogram: Skatter och skattesystem i en globaliserad värld

Genusperspektiv på skatterätten

Genusvetenskapliga studier av skatter och offentlig budget

Optimal beskattning, ofullständig konkurrens och internationellt samarbete

Forskningsprogram: Skatter och skattesystem i en globaliserad värld II

Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen

Skatter, medier, medborgare: Hur skatter blir nyheter och allmän opinion


Sustainable taxes in a global context: The political economy of risk-insurance and intergenerational redistribution

Swedish Tax Dynamics. Values and Practices at the Swedish Tax Agency and the Economization of Society.

En andra mycket angelägen uppgift för Skatteakademien är att på olika sätt verka för ett närmare idéutbyte mellan den nya skatteforskningen och det skattepolitiska systemet. Det sker t ex genom det regelbundet återkommande seminariet i Riksdagshuset i samarbete med Riksdagens skatteutskott och Riksbankens Jubileumsfond där forskningsprojekten ovan spelat en central roll, se vidare under Seminarier.